UZMANLARDAN
Tavuk Etinin Optimal Beslenmedeki Yeri ve Önemi
Prof.Dr. Sevinç YÜCECAN

Optimal beslenmede ; “minumum hastalık riski, maksimum iyi hal/sağlık “dolayısıyla “maksimum  sağlıklı  yaşam”  hedeflenmektedir.  Optimal  beslenmek  için;  çeşitli besinleri tüketmek, boya uygun beden ağırlığını korumak, daha az yağ ve daha az doymuş yağ tüketmek, günlük kolesterol alımını azaltmak, diyette tam tahıl ürünleri, kuru baklagiller...
Tavuk Etinin Besin Değeri ve Geçmişten Günümüze Lezzet Gerçeği
Prof.Dr. Şakir Doğan Tuncer

Tavuk eti insan beslenmesinde  tartışılmaz bir öneme sahiptir. Tavuk etinin bu özelliği öncelikle besin maddeleri içeriği ve niteliğinden kaynaklanmaktadır.  Tavuk etinin diğer özelliği başka bir deyişle avantajı ise insan sağlığı üzerine olan olumlu etkisidir.
Tavuk Etinin Sağlıklı Beslenme İçin Önemi
Prof. Dr. Perihan Arslan

Ulusların  ve oluşturan  bireylerin  fiziksel, zihinsel  ve ruhsal  yönden sağlıklı  ve güçlü yaşamasında sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin yükselmesinde beslenme insanın temel gereksinmelerinden birisi belki de en önemlisidir. Zira eğitim gibi sağlık verileri de toplumun beslenme  durumu, ülkelerin  sosyal  ve ekonomik  kalkınma  düzeylerinin  belirlenmesinde  güvenilir  bir göstergedir.  İnsanlar,  güvenilir,  uygun fiyatta,  iyi kalitede  sağlıklı beslenme  alışkanlığını geliştirecek besinleri satın alma ve tüketme hakkına sahiptirler. 
Gıda Kaynaklı Viruslar: Hijyen Ve Güvenlik
Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ

Son yıllarda  viruslar gıda  kaynaklı  hastalıklar  içerisinde  önemli  etkenler  olarak  tanımlanmaktadır. Viruslar gıdalarda  çoğalamazla  fakat kontaminasyon,  insanlar  için en önemli  bulaşma  kaynağıdır. Gıdaların kontaminasyonuna  neden olan  birçok  virus  bulunmasına  karşın, insanlardaki  önemli  gıda kaynaklı viruslar, sindirim sistemi enfeksiyonlarına neden olan norovirus, rotavirus, hepatitis A virus, astrovirus  ve adenovirus  gibi viruslardır.
Organik Tavuk Etine Dair Yanlışlar ve Bilinmesi Gerekenler
Prof. Dr. Necmettin CEYLAN

Organik tavukçuluk  tüketicilerin farklı lezzet algıları ve hassasiyetleri  de düşünülerek hayvan hakları ve refahının daha çok gözetildiği,    mümkün olduğunca hayvanların doğasına  uygun ortamlarda barındırıldığı bir yetiştirme sistemi olarak tanımlanabilir. Bu üretim modelinde ekonomik öncelikler ve hayvanların büyüme performanslarına yönelik hassasiyetler  ön planda değildir.
Hayvan Refahı
Prof. Dr. Erol ŞENGÖR

Hayvan refahı kısaca, bir hayvanın içinde yaşadığı koşulların üstesinden gelebilmesi durumudur. Bir hayvan sağlıklıysa, rahatsa, iyi besleniyorsa, güven içindeyse, türüne özgü davranış biçimlerini sergileyebiliyorsa, korkmuyorsa, ağrısı yoksa ve stres altında değilse o hayvan refah içindedir.
Broylerlerde Beslenme ve Pigmentasyon İlişkisi
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER

Tavuklarda etin rengini yaş, cinsiyet, genetik, yem, kas içi yağ dağılımı, etin su içeriği, kesim öncesi şartlar ve işleme teknikleri gibi faktörler etkilemektedir.  Et rengi büyük ölçüde miyoglobin konsantrasyonuna  ve kısmen de hemoglobin  gibi  pigmentlerin  ortamda mevcudiyetine  bağlıdır.  Bu nedenle  tavuk etinde  olası  bir  renk bozulması, etin içerdiği bu pigmentlerin  miktarıyla ilişkilendirilebilir.
Kuş Gribi (Avian Influenza) ve İnsan Sağlığı
Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE

Kuş Gribi her an yeniden ortaya çıkabilme ihtimali ile biyogüvenlikten  ve koruyucu önlemlerden  hiç taviz  verilmemelidir.  Kuş Gribi çıkan  bölgelerin  karantinaya  alınması  ve Bölgesel  Ayırma Sistemi mutlaka uygulamaya koyulmalıdır.
Kanatlılarda Bazı Kalıntı ve Bulaşma Sorunları
Prof. Dr. Ufuk Tansel ŞİRELİ - Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ

Gıda güvenliği,  ürünün hammaddeden  başlayarak  üretiminden  tüketime  kadarki  tüm aşamalarda, halk sağlığı yönünden tehlike oluşturabilecek, kalite düşüklüğüne yol açabilecek sorunların önlenmesi ya da sınırlanması amacı  ile yapılan  tüm kontrol  ve önlemleri  kapsamaktadır. 
Piliç Eti Sektörü Nereye Gidiyor?
Kemal AKMAN

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kanatlı eti talebine karşı trend  giderek  artmaktadır. Yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlar 2025 yılına kadar artış öngörmektedir. Çin,  Hindistan  gibi  hızlı  gelişmekte  olan  ülkelerde  kişi  başına  artan  gelire  paralel  olarak  hayvansal proteinlere büyük talep artışları olacaktır.
Camplobacter Enteritis (Vibrionic Enteritis)
Prof. Dr. Ayşe KAYPMAZ

Hızla gelişen bir zoonozdur.  Bakteri Gram negatiftir. Hastalık hızlı ve ani bir şekilde gelişir. Hastadaki ishal, karın ağrısı, kırıklık, keyifsizlik, ateş,  kusma  ve bulantının ciddiyeti ile ortaya çıkar. Bu durum 2-­‐5 gün sürer. 10 günden  fazla sürdüğü görülmemiştir.
Altı Haftada 40 Gramdan 2 Kiloya
Prof. Dr. Ahmet ERGÜN

Bu sorunun cevabını değişik yönleriyle verdiğimizde çok önemli bir sektörel faaliyeti tanımlamış önemini ortaya koymuş olacağız. Broyler  piliçler çok kısa bir zaman dilimi içerisinde  dar alanda kısa sürede tükettikleri  yemleri  insanlar için önemli çok kaliteli ve ucuz hayvansal protein kaynağı olan ete ve yumurtaya çevirirler.
Dünyada ve Türkiye’de Karma Yem ve Kanatlı Sektörlerine Genel Bakış
Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ - Ülkü KARAKUŞ

Bu sorunun cevabını değişik yönleriyle verdiğimizde çok önemli bir sektörel faaliyeti tanımlamış önemini ortaya koymuş olacağız. Broyler  piliçler çok kısa bir zaman dilimi içerisinde  dar alanda kısa sürede tükettikleri  yemleri  insanlar için önemli çok kaliteli ve ucuz hayvansal protein kaynağı olan ete ve yumurtaya çevirirler.
GDO’lar Konusunda Sıkça Sorulan Sorular
http://www.efsa.europa.eu/en/faqs/faqgmo.htm Çeviren: Prof. Dr. Erol ŞENGÖR

EFSA  risk  değerlendirmesini AB içinde yapmaktadır. GDO risk  değerlendirmesinin hazırlanması  ve benimsenmesinden EFSA’nın GDO Paneli sorumlu olmakla birlikte AB Üye Ülkeleri risk değerlendirme işleminin tamamına katılmaktadır.
Organik Tavuk Eti Üretimi, Modern Üretimden Farklılıkları, Besin Değeri ve Kanatlı Besleme Açısından Yasal Düzenlemeler
Prof. Dr. Necmettin CEYLAN

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu(IFOAM) tarafından, ekolojik tarımın kapsamı içerisinde   belirtilen   “Tüm   hayvanlara   doğal   davranışlarının   tüm   hallerini   göstermelerine müsaade  eden  hayat  şartlarını  vermek”  ifadesinden  de  anlaşılacağı  gibi,  insanoğlunun  entansif olarak yaptığı hayvansal üretim içerisinde kullandığı bazı zorlayıcı ve kısıtlayıcı teknik ve yöntemlere ekonomik koşulların elverdiği ölçüde bir takım kolaylıklar getiren üretim biçimi olarak tarif edilebilir.
Kanatlı Etlerinde Bozulma
Prof. Dr. U. Tansel ŞİRELİ

Kanatlı eti için bozulma ürünün insan tüketimine uygun olmayan duruma gelmesi şeklinde açıklanabilmektedir.  Bu durum etlerde oluşan, her türlü kabul edilemeyen ve hoş olmayan renk, koku ve tat değişiklikleri olarak belirtilmektedir. Bozulma sensorik değişimlerle karakterize olduğu için, bozulmada bireysel yargıların da önemli bir noktayı oluşturduğu bilinmektedir.
Beyaz Et Kalitesi ve Kanatlı Hayvan Besleme İlişkisi
Prof. Dr. Necmettin CEYLAN - Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU

Son yıllarda kanatlı hayvan besleme bilim alanında önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Biyoteknoloji ve  genetik  alanında   sağlanan   gelişmelerle   birlikte  tüketici   taleplerinde   meydana   gelen  önemli değişiklikler   kanatlı   hayvan   besleme   alanında   sağlanan   ilerlemeleri   teşvik   etmektedir.   Kanatlı hayvanların verim gücü ve potansiyeli yıllardır önemli ilerlemeler kaydetmektedir.
Tavuklarda Salmonella ve Campylobacter İnfeksiyonları: Epidemiyoloji ve Kontrol
Prof. Dr. Mehmet Akan

Tavuklarda Salmonella infeksiyonları, akut ve kronik seyirli infeksiyonlara neden olduğu gibi bazı serotipler tavukların sadece sindirim sistemi kanalına yerleşmekte ve insanlarda gıda kaynaklı infeksiyonlarda  rol oynamaktadır.
Kanatlılarda Antibakteriyel İlaç Kullanımı
Prof. Dr. Ender YARSAN

Kanatlılar   yaşam   şartları   gereği,   özellikle   sindirim,   boşaltım,   hareket   ve  denge   olmak   üzere, vücutlarındaki  birçok  sistem  ve görevleri  diğer evcil ve yabani hayvanlardan  önemli  ölçüde  ayrım gösterir. İlaç şekilleri, kullanım yolları ve vücutta dağılımları ile atılmaları bakımlarından  bu durum önemli ayrımları beraberinde getirir.
Tavuklarda Sağlık Kontrol Programı
Prof. Dr. Mehmet Akan

Tavuk üretiminin artmasına paralel olarak sağlık problemlerinde artış olmuştur. Genel olarak uygun bakım-idare koşullarında uygun besleme, tavukların iyi bir performans göstermesini sağlar. Ancak herhangi bir sağlık problemi şekillenmesi, uygun bakım-idare ve besleme yapılsa bile performans hedeflerinde  gerilemeye  neden olur.
Tavukların Beslenmesinde GDO Yemler ve Et Sağlığı
Prof. Dr. Necmettin CEYLAN

Genetik olarak değiştirilmiş bitkilerden elde edilen ürünlerin (transgenik veya GDO) yem hammaddesi olarak hayvan beslemede kullanımı ile ilgili olarak yıllardır büyük çoğunluğu bilimsel temelden ve gerçeklerden uzak çok sayıda haber yapılmaktadır.
Salmonellalar ve Epidemiyolojisi
Prof. Dr. Ayşe KAYPMAZ

Salmonella etkenleri halk arasında tifo, paratifo olarak bilinen hastalıklara sebep olurlar. İnfeksiyon bazen akut enterekolit ve kanda bakterinin yayılması ile görülür. Bazen ise bölgesel infeksiyonla, eklem ağrısı, safrakesesi iltihabı, endokardit, menenjit perikardit, pnömoni, böbrek iltihabı olur.
Hayvansal Gıdalara Neden Bu Kadar Acımasızca Saldırılıyor? Tavuk Eti Gerçekten Suçlu mu? Bu Haksızlık Neden?
Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU

Sağlıklı beslenmenin  vazgeçilmez  unsuru olan hayvansal  gıdalar, son günlerde doğrudan ve dolaylı olarak  medyanın  eleştiri  odağı  haline  gelmiş,  konunun  uzmanı  olan,  olmayan  onlarca  insanın beyanlarıyla ülkemizde tüketilmesi uygun olmayan gıdalar olarak algılanmaya başlanmıştır.